dr Małgorzata Kostrzyńska

Rok:  2019 dr Małgorzata Kostrzyńska

doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, zajmuje się integracją ,,domnych" i bezdomnych.

 

Laureatką XIV edycji konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka została dr Małgorzata Kostrzyńska z Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2014 obroniła ona pracę doktorską pt. ,,Proces stowarzyszania się w kontekście mieszanych sytuacji społecznych, na przykładzie bezdomności" na Wydziale Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim, za którą otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną (2015). Laureatka zrekonstruowała proces włączania w świat bezdomnych, oparty na mechanizmie reakcji społecznej i konsekwentnych jej zmianach tożsamościowych, przedefiniowaniu granic świata przeżywanego i zmianach granic uczestnictwa społecznego bezdomnych (podział „swoi” - „obcy”). Jego znajomość pozwala uniknąć ujednolicenia wsparcia. Dr Kostrzyńska ukazała upełnomocnionych bezdomnych, organizujących przetrwanie, zmotywowanych, wyspecjalizowanych. Taki obraz odsłania paradoksy pomocy, bardziej „uczącej bezradności”, niż motywującej; ujawnia potencjał bezdomnego.

 

Laureatka współpracuje z podmiotami (rządowymi i pozarządowymi) na rzecz budowania sieci współpracy, służącej wsparciu osób bez domu – członek Łódzkiego Partnerstwa w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności. Współpracuje również z reprezentantami świata nauki różnych dyscyplin, dbając o interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań, zapewniając różne perspektywy postrzegania (powołanie międzywydziałowego Centrum Innowacji Społecznych UŁ); jak również z organami miasta na rzecz projektowania systemowych rozwiązań bezdomności, w tym np. projekt Opracowanie modelu funkcjonowania  Łódzkiego Centrum Usług Społecznych.

 

Dzięki realizowanemu projektowi Skrzynka „Domni – Bezdomni” (przez trzy lata była koordynatorem akcji, aktualnie jest wolontariuszką) pracuje indywidualnie z bezdomnymi na rzecz zmiany. Nie tylko działa w kierunku integracji światów „domnych” i bezdomnych, ale zmiany percepcji bezdomnych. Skrzynka jest innowacyjnym narzędziem pracy z osobami bez domu, które Laureatka promuje w środowiskach jako alternatywny sposób pracy. Skrzynka jest pretekstem do nawiązania współpracy, kompleksowego wsparcia, towarzyszenia osobom bez domu, dając konkretne efekty ich wychodzenia z bezdomności. Stwarza możliwość spotkania tych, którzy potrzebują pomocy z tymi, którzy nie są obojętni i chcą wspierać, otworzyć się na może nieznany dotąd świat bezdomności.