dr Magdalena Mijas

Rok:  2022 dr Magdalena Mijas

psycholożka i działaczka społeczna

 

Laureatką XVI Konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka została dr Magdalena Mijas z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tegoroczna laureatka ma dwa doktoraty: stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii (temat rozprawy: „Tożsamość jako stygmat. Psychologiczne aspekty społecznego wykluczenia osób nieheteroseksualnych”), oraz stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu (temat rozprawy: Wybrane wskaźniki stanu zdrowia w grupie mężczyzn należących do subkultury Bears). Obydwa doktoraty zostały obronione w grudniu 2021 roku odpowiednio w Instytucie Psychologii oraz Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureatka pracuje jako asystent Zakładzie Zdrowia i Środowiska Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UJ. Dzięki stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta odbyła dziewięciomiesięczny staż naukowy na Uniwersytecie Yale w New Haven, USA, który pozwolił na wprowadzenie do wcześniejszych badań psychologicznych metod analizy biochemicznych markerów stresu. Wkrótce rozpocznie kolejny staż w tej samej jednostce, tym razem dzięki stypendium uzyskanemu w konkursie Etiuda od NCN. W swojej pracy naukowej koncentruje się na zjawisku stygmatyzacji społecznej i związanego z nią stresu oraz dążeniu do lepszego zrozumienia znaczenia stygmatyzacji dla zdrowia i przeciwdziałania jej negatywnym konsekwencjom. Jest współautorką licznych publikacji książkowych i artykułów w międzynarodowych czasopismach na temat stygmatyzacji ze względu na wybór bezdzietności, zakażenie HIV, budowę ciała oraz mniejszościowe tożsamości seksualne i płciowe. W swoich badaniach wykorzystuje kombinację psychologicznych i biomedycznych metod badawczych.


Dr Mijas jest z jednej strony naukowcem mierzącym się ze stygmatyzacją jako obszarem badawczym, z drugiej podejmuje aktywne działania w swojej pracy psychologicznej na rzecz osób wykluczonych oraz angażuje się w inicjatywy pozarządowych organizacji mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniom lub wspieranie osób ich doświadczających. Za jeden ze swoich największych sukcesów w tym obszarze postrzega powołanie pierwszej w Polsce federacji organizacji wspierających osoby LGBTQ na terenie Małopolski oraz utworzenie Krakowskiego Centrum Równości DOM EQ, w którym, wraz z zespołem specjalistów realizuje działania pomocowe. Pracuje również jako doradczyni testowa w punkcie anonimowego i nieodpłatnego testowania na HIV w Krakowie oraz angażuje się w działania Stowarzyszenia Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat” mające na celu profilaktykę w obszarze zdrowia seksualnego. Ważnym obszarem jej działalności jest także kształcenie specjalistów w toku realizacji autorskich kursów w poświęconych rozwojowi psychoseksualnemu, różnorodnościom płciowym i seksualnym oraz zdrowiu seksualnemu.