dr Natalia Judzińska

Rok:  2023 dr Natalia Judzińska

kulturoznawczyni i działaczka społeczna

 

Laureatką XVII Konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka została Dr Natalia Judzińska z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dr Judzińska jest kulturoznawczynią pracującą w Zakładzie Badań Narodowościowych, która w 2022 roku w IS PAN uzyskała doktorat na podstawie pracy pt. „Proces instytucjonalizacji getta ławkowego w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym”. Jej zainteresowania naukowe obejmują studia nad mniejszościami, studia nad antysemityzmem, studia nad pamięcią. W szczególności zajmuje się międzywojennym antysemityzmem na uczelniach wyższych i Zagładą; badania w tym obszarze były finansowane dzięki grantowi NCN Preludium. Jest autorką szeregu artykułów i rozdziałów w monografiach, w lipcu 2023 roku nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej ukaże się monografia Laureatki pt. „Po lewej stronie sali. Getto ławkowe w międzywojennym Wilnie”. Prowadzi również działalność popularnonaukową i publiczną wykraczającą poza oficjalną tematykę jej działalności naukowej: w 2022 roku podczas kilku konferencji przedstawiała referaty opisujące materialne, pozamaterialne i etyczne aspekty kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy („Migracje w dobie kryzysów społecznych” w Łodzi, 54 Annual Association for Slavic, East European and Eurasian Studies Conference w Chicago czy na Uniwersytecie w Tours we Francji).

 

Laureatka jest zaangażowana w działania dotyczące kryzysu przy granicy polsko-białoruskiej, w tym bezpośrednią pomoc uchodźcom i uchodźczyniom. Działa w ramach Grupy Granica i osobiście niesie pomoc humanitarną spotykanym w lesie dorosłym i dzieciom. Ponadto, dr Natalia Judzińska – także jako badaczka Zagłady, rozumiejąca wagę i problematykę jej opisu – wraz z Niną Boichenko doszły do wniosku, że oprócz niesienia plecaka z pomocą, dysponują też wiedzą i zapleczem naukowym, które trzeba wykorzystać do dokumentacji oraz naukowego opracowania obecnego kryzysu i informowania o nim opinii publicznej. W listopadzie 2021 powołały interdyscyplinarną, międzyuczelnianą grupę badawczą Badaczki i Badacze na Granicy (BBnG). Obecnie, grupa koordynacyjna BBnG liczy sześć osób: Inga Hajdarowicz, Kamila Fiałkowska, Marta Pietrusińska, Katarzyna Potoniec, Mateusz Krępa i Natalia Judzińska. Grupa zarządzana jest kolektywnie, pracuje w perspektywie feministycznej i wpisuje się w paradygmat critical border studies. Celem tej oddolnej inicjatywy jest dokumentacja, edukacja oraz prowadzenie badań z punktu widzenia ekspertów kulturoznawstwa, socjolingwistyki, nauki o migracjach, nauki o bezpieczeństwie, socjologii, orientalistyki, studiów nad Zagładą. BBnG zorganizowało na Podlasiu bazę badawczą, która koordynuje badania prowadzone w terenie oraz prowadzi Archiwum Kryzysu Humanitarnego. Od czasu powołania grupy odbyło się 13 seminariów, w tym jedno międzynarodowe, w których wzięło udział ponad 80 badaczek i badaczy.